Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Sylvia Plath photographed after committing suicide.

“Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well”

#QUEEN

Reposted fromfakeplastic fakeplastic
Ktoś tu­taj był i był,
a po­tem nag­le zniknął
i upor­czy­wie go nie ma 
- W. Szymborska 
Conan's wife ^^
Reposted fromsober sober viaTehawanka Tehawanka
9611 c143
Reposted fromginsty ginsty viaTehawanka Tehawanka
9638 5ae4 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaTehawanka Tehawanka
hello darwin awards, here we go
Reposted fromkeke keke viakajakkowalik kajakkowalik
2547 03b3
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik
9248 7022
Reposted fromZircon Zircon viaTehawanka Tehawanka
1667 0f91
9323 73d2 500
Gets me every-time, Go America.
Reposted fromckisback ckisback viawyszyk wyszyk
7531 894a 500
Reposted fromchmiel chmiel viakajakkowalik kajakkowalik
Reposted fromgeo404 geo404 viadarksihaya darksihaya
Gołomp pedał
Reposted fromPawelS PawelS viawilcza wilcza

Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viawrajt wrajt
3687 26e5
Reposted fromkitake kitake viakelen kelen
6685 09be
3... 2... 1...
Reposted fromckisback ckisback viagieerzetka gieerzetka
3274 2791
Reposted fromkitake kitake viakelen kelen
7912 aae6 500
Reposted fromwillhan willhan viawormstache wormstache
Ty teraz myślisz, że jesteś piekielnie nieszczęśliwy. Miałeś kiepską młodość i nikt cię nie kochał. To prawda. Ale to ci się przyda później. Kiedy będziesz chciał zniszczyć jakiegoś człowieka czy popełnić jakieś śmieszne łajdactwo, obróć się wstecz i znajdziesz na wszystko usprawiedliwienie. I kiedy ktoś będzie płakał przez Ciebie, ty będziesz mógł grać na cytrze. W najgorszym razie na mandolinie. Daj kiedyś znak, jak ci idzie.
— Hłasko. Sowa, córka piekarza
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaolewka olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl